تاريخ : دوشنبه 1393/06/24 | 0:59 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب دو روز



تاريخ : سه شنبه 1393/06/18 | 22:38 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب یک روز

از ساعت ۱۰ الی ۲۱



تاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 0:41 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب یک روز

از ساعت۱۰ الی۲۱



تاريخ : شنبه 1393/06/01 | 22:19 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب یک روز

از ساعت ۱۰ الی ۲۳

 



تاريخ : شنبه 1393/06/01 | 22:6 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب سه ساعت

 



تاريخ : شنبه 1393/06/01 | 22:0 | کار انجام شده توسط : کابینت طرح نو

مدت زمان نصب یک روز